Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2017/2018


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084


StołówkaOpłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat za wyżywienie dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy w banku bądź też elektronicznie. Należy wskazać imię, nazwisko, klasę (w przypadku więcej niż jednego dziecka imiona, nazwiska, klasy) oraz miesiąc.

Numer rachunku pozostaje bez zmian: 

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002


Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka!


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 


Witamy na stronie

Zespołu Szkół w Grodzisku!


* Zespół Szkół w Grodzisku * ul. 1 Maja 34 * 17-315 Grodzisk * woj. podlaskie

* tel./fax 856568084 * email:  *

Przepraszamy, strona w przebudowie!


 

Egzaminy gimnazjalne

13.04.2018

 

W dniach 18 - 20 kwietnia 2018r. (środa, czwartek, piątek) uczniowie klas trzecich gimnazjum napiszą egzamin gimnazjalny.

W tych dniach dzieci z oddziałów przedszkolnych 5 i 6-latków oraz uczniowie klas I - VII SP i II G mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje Kliknij tutaj...

Harmonogram dowozów trzecioklasistów Kliknij tutaj...


 

Projekt Urzędu Gminy w Grodzisku

13.04.2018

 

Gmina Grodzisk zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku od 15 do 18 roku życia do udziału w projekcie pt. "UKIERUNKOWANI NA SUKCES".

Celem projektu jest wzmocnienie samodzielności i aktywności społecznej, złagodzenie barier zdrowotnych oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo oraz Milejczyce poprzez wsparcie w ramach instrumentów aktywnej integracji

o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym w okresie od kwietnia do sierpnia 2018 roku. Więcej informacji na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, pokój nr 5.

tel.: 85 65 68 116

e-mail: gops_grodzisk@poczta.onet.pl

Plakat informacyjny Kliknij tutaj...

Informacja o projekcie Kliknij tutaj...


 

Program powszechnej nauki pływania

w kl. II - III SP

09.03.2018

 

Gmina Grodzisk otrzymała dofinansowanie do Programu powszechnej nauki w pływania realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Powyższym programem zostali objęci uczniowie z klas II i III szkoły podstawowej. Każdy uczeń ma zagwarantowane 20 godzin nauki pływania pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora w grupie do 15 osób. Przewidziano łącznie 20 wyjazdów dla 4 grup.

Zajęcia będą realizowane od 21 marca 2018r. do końca czerwca 2018r. na Pływalni Miejskiej "Wodnik" w Bielsku Podlaskim. Opiekę nad uczniami w drodze na pływalnię i w drodze powrotnej będą sprawowali nauczyciele naszej szkoły.

Uczniowie powinni mieć ze sobą na pływalni: klapki, strój kąpielowy, gumowy czepek (jest konieczny, szczególnie przy długich włosach - chodzi o uniknięcie zaziębienia) oraz ręcznik kąpielowy. 

Wyjazdy po 2 grupy wyjazdowe odbywać się będą w środy oraz piątki po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Grupa 1 i 2 - wyjazd ze szkoły godz. 13.50, powrót  ok. 17.45/90 min. zajęć

Grupa 3 i 4 - wyjazd ze szkoły godz. 13.20, powrót  ok. 17.30/90 min. zajęć

Rodzice zobowiązani są do przywozu i odebrania dzieci ze szkoły. Szkoła zapewnia transport na pływalnię i z powrotem. Nauka pływania jest bezpłatna. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu.


Regulamin zajęć nauki pływania

Regulaminy Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim


 

Rekrutacja

do oddziałów przedszkolnych

i klas pierwszych

06.02.2018

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do Przedszkola w Grodzisku oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Grodzisku oraz uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 określa: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

- Zarządzenie Wójta Gminy Grodzisk nr 138/18,

- Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych,

- Regulamin rekrutacji do klas pierwszych,

- Uchwała Nr XVII/96/17 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29.03.2017 w sprawie określenia kryteriów, liczb punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Grodzisk.


Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131 ust.1 ustawy Prawo oświatowe).

Do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dzieci w wieku 5 i 6 lat. Dzieci 6-letnie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego!!!!

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Grodzisk mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, są nadal wolne miejsca w placówkach.

Rekrutacja dzieci zostanie przeprowadzona w terminach określonych w harmonogramie, który ustalony został jako załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Grodzisk. 


Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.       

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przyszłym roku

od 8 lutego
do 14 lutego 2018 r.

 

2.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 lutego
do 15 marca 2018 r.

od 9 kwietnia
do 19 kwietnia 2018 r.

3.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 marca 2018 r.

 

do 4 maja 2018 r.

4.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

do 4 kwietnia 2018 r.

do 7 maja 2018 r.

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 6 kwietnia 2018 r.

 do 9 maja 2018 r.


Wnioski składają rodzice tych dzieci, które jeszcze nie korzystały w naszej placówce z wychowania przedszkolnego. Deklarację kontynuacji składają rodzice dzieci, którzy chcą, aby ich pociechy kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszych oddziałach przedszkolnych.


Druki wniosków i deklaracji dostępne będą w sekretariacie szkoły, w oddziałach przedszkolnych w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej poniżej.

Deklaracja kontynuacji pobierz tutaj...

Wniosek dla nowych przedszkolaków pobierz tutaj...


Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych:

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r.

od 9 kwietnia 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 marca 2018 r.

do 4 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 4 kwietnia 2018 r.

do 7 maja 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 6 kwietnia 2018 r.

do 9 maja 2018 r.

Druk zgłoszenia dla dzieci z obwodu szkoły i wniosku dla dzieci spoza obwodu szkoły będą dostępne w sekretariacie szkoły, w oddziałach przedszkolnych w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej poniżej.

Zgłoszenie pobierz tutaj...

Wniosek pobierz tutaj...


 

Próbny egzamin gimnazjalny 06.02..2018

 

W dniach 14, 15 i 16 lutego 2018r. (środa, czwartek, piątek) odbędzie się próbny egzamin gimnazjalny.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest poniżej.

W tych dniach zajęcia odbywają się wg rozkładu. II piętro wyłączone w godz. 8.45 - 12.45.


Harmonogram kliknij tutaj...


 

Wywiadówka 06.02..2018

 

Szanowni Rodzice!

W niedzielę 11 lutego 2018r. na godz. 13.00 zapraszamy serdecznie na Spotkanie z rodzicami.

Część I - Spotkanie ogólne na sali gimnastycznej.

Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej.

Wręczenie listów gratulacyjnych.

Sprawy różne.

Część II - Spotkania z wychowawcami w klasach.


 

Zajęcia sportowe

w czasie ferii 17.01..2018

 

Przerwa feryjna od 20 stycznia do 4 lutego 2018r.


Ferie zimowe to czas odpoczynku od szkoły, jednak  nasza placówka jest otwarta dla dziatwy szkolnej.

Zapraszamy na zajęcia sportowe na salę gimnastyczną w II tygodniu ferii zimowych od godz. 9.00 do 13.00.

Dojazd we własnym zakresie.


 

Ważne do Rodziców

22.12..2017

 

Szanowni Rodzice! Wychodząc na przeciw pytaniom odnośnie problemu wszawicy tj. pedikulozy wśród uczniów, przygotowaliśmy zestaw ulotek informacyjnych ułatwiających walkę z niniejszym problemem.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Zespole Szkół w Grodzisku

Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć w głowie?

Wszawica głowowa, czyli jak pokonać mity, wstyd i pasożyty? cz. 1

Wszawica głowowa, czyli jak pokonać mity, wstyd i pasożyty? cz. 2


 

 

Wywiadówki

06.12..2017

 

Szanowni Rodzice! Uprzejmie zapraszamy na Wywiadówki! W szkole podstawowej zebrania z rodzicami odbędą się do środy 13.12.2017 w terminie ustalonym przez Wychowawców, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Natomiast zebranie w klasach II i III gimnazjum odbędzie się w dniu 13.12.2017r. o godz. 15.00 z uwagi na wdrożenie w naszej szkole projektu: „Dobry zawód – fajne życie”. Zaproszono organizatora projektu, który przedstawi podstawowe informacje na temat projektu upowszechniającego świadomość zawodową wśród młodzieży.


 

Pieczemy gofry

na "Szlachetną paczkę"

06.12..2017

 

Tradycją naszej szkoły jest zapoczątkowana wiele lat temu przez p. Dyrektor Teresę Kosińską akcja pieczenia gofrów na cele charytatywne. Kolejny już rok jako społeczność szkolna włączamy się do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna paczka".

Szkoła wybrała rodzinę z banku rodzin i tym samym z ogromną radością zobowiązała się do przygotowania paczki.

Koło wolontariatu pod czujnym okiem: p.Marty Wisłockiej, p.Doroty Kobus i p.Joanny Jaszczołt zorganizowało tegoroczne charytatywne mikołajkowe przedsięwzięcie.

Dobra zabawa połączona ze szlachetnym odruchem serca, to wspaniałe połączenie i dobry przykład dla naszych szkolnych pociech! Wypiek gofrów nie byłby możliwy bez wsparcia naszych emerytek: p. Nadziei Korol i p. Janiny Tymińskiej i nauczycieli naszej szkoły, którzy albo pieką, albo sprzedają, bądź też w inny sposób zaangażowali się w "dzieło cukiernicze". Nie można zapomnieć o hojności uczniów i ich rodziców. Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji! Tradycyjnie instytucje działające na terenie naszej gminy aktywnie włączają się do akcji nie gardząc naszymi wypiekami, za co z głębi serca dziękujemy!!!


 

Obchody Święta Niepodległości

z udziałem gości

15.11.2017

 

W najbliższą niedzielę 19 listopada 2017r. o godz. 13.00 odbędzie się środowiskowa uroczystość związana z obchodami 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu pn. "Szkoła blisko lokalnej społeczności". Tym razem uczniowie zaprosili do naszej szkoły: Wójta Gminy Grodzisk, Radę Gminy Grodzisk, miejscowych duchownych oraz mieszkańców wsi: Grodzisk, Mierzynówka, Drochlin, Porzeziny-Mendle i Giętki oraz Sypnie Stare i Nowe Sypnie. Każdy mieszkaniec otrzymał imienne zaproszenie. Zapraszamy!


 

Spotkanie

z Tomaszem Sekielskim

13.11.2017

 

14 listopada 2017r. o godz. 10.00 na korytarzu na II piętrze uczniowie klas II - III gimnazjum spotkają się z p. Tomaszem Sekielskim znanym dziennikarzem telewizyjnym i radiowym. Spotkanie pod hasłem:

"O tajnikach pracy dziennikarza, reportera i pisarza - opowiada Tomasz Sekielski" będzie trwało ok. 2 godz. 

Zobacz więcej ....

http://www.tygieldolinybugu.pl/art,969,zapraszamy-na-spotkanie-pt-o-tajnikach-pracy-dziennikarza-reportera-i-pisarza-opowiada-tomasz-sekielski


 

Fotograf w naszej szkole

30.10.2017

 

W środę 8 listopada 2017r. uczniowie będą mieli okazję do wykonania zdjęć przez profesjonalnego fotografa. Informacja o cenach i formatach zdjęć jest dostępna w szkole od 2 tygodni - drzwi wejściowe do szkoły i przedszkola.

Uczniowie, którzy nie posiadają ważnej legitymacji mogą w środę zrobić zdjęcia legitymacyjne w celu wyrobienia szkolnej legitymacji! To bardzo ważne.

Organizacją dnia zajmą się p. Sylwia Niewiarowska oraz p. Joanna Jaszczołt.


 

Konkursy przedmiotowe

30.10.2017

 

7 listopada 2017r. rusza tegoroczna edycja konkursów przedmiotowych. Szczegółowy harmonogram organizacji konkursów na szczeblu szkolnym jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy gabinecie Wicedyrektora jak również na stronie szkoły. Zobacz tutaj ...

Zapraszamy uczniów i Rodziców do zapoznania się z Regulaminami konkursów.

Ważne! Uczniowie powinni posiadać ważne legitymacje szkolne!

Terminarz konkursów szkoła podstawowa

Terminarz konkursów gimnazjum

Regulaminy konkursów, załączniki do regulaminów, zakresy wymagań Zobacz tutaj ...


 

Szkoła bliżej mieszkańców Gminy Grodzisk

22.10.2017

 

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest szkolny projekt pn.: "Szkoła blisko lokalnej społeczności". Realizacja tego przedsięwzięcia ma zacieśniać relacje społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. Głównym założeniem projektu jest wyjście do mieszkańców Gminy Grodzisk z częściami artystycznymi przygotowywanymi w szkole. Nasza placówka ma wiele do zaoferowania. Talenty dziatwy szkolnej m.in.: wokalne, recytatorskie, instrumentalne, taneczne są godne promocji.

Umiejętnie prowadzeni przez zaangażowanych nauczycieli świetnie prezentują się podczas publicznych występów.

W niedzielę 22 października 2017r. o godz. 14.00 miał miejsce pierwszy wyjazdowy występ w Czarnej Wielkiej. Uczniowie zaprezentowali mieszkańcom wsi apel poświęcony pamięci ofiar II wojny światowej. W przygotowaniu wyjazd do Stadnik na spotkanie z mieszkańcami wsi oraz miejscowości ościennych: Kamiank, Lubowicza i Morzów.

Zobacz zdjęcia ...


 

Wizyta w naszej szkole ks. Biskupa Tadeusza Pikusa

25.09.2017

 

We wtorek 26 września 2017r. przy okazji wizytacji Parafii Rzymskokatolickiej w Grodzisku w naszej szkole zagości ks. Biskup Tadeusz Pikus Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.

O godz. 9.15 spotka się z dziatwą szkolną, nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Uroczystość przygotowują: p. Dorota Kobus, p. Joanna Jaszczołt oraz p. Mariusz Obrycki.

Obowiązuje strój galowy.


 

Zmiana na stanowisku Dyrektora szkoły

03.09.2017

 

W związku z odejściem Pani Dyrektor Teresy Kosińskiej na emeryturę Wójt Gminy Grodzisk ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku.

Dnia 20 lipca 2017r. komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dwóch członków Rady Pedagogicznej, trzech pracowników Urzędu Gminy w Grodzisku, dwoje rodziców z Rady Rodziców oraz dwóch przedstawicieli związków zawodowych, wybrała na stanowisko dyrektora Pana mgr Mariusza Gawrysiuka.

Przez 14 lat uczył w naszej szkole matematyki, fizyki i informatyki. Życzymy samych sukcesów, wytrwałości i spełnienia zawodowych planów.31 sierpnia 2017r. po 20 latach pracy na stanowisku Dyrektora naszej placówki oraz po 34 latach pracy w Zespole Szkół w Grodzisku na emeryturę odeszła Pani mgr inż. Teresa Kosińska. 

Dziękujemy Pani Dyrektor za trud, troskę i dobro jakiego od Pani doświadczyliśmy. Życzymy wszelkiej pomyślności. To czas na realizację odłożonych na później planów, zamierzeń i spełnienie wszystkich marzeń.

Zobacz zdjęcia ...


 

Początek roku szkolnego 2017/2018

26.08.2017

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Poranne przywozy wg stałego harmonogramu zobacz tutaj...

1. Godz. 9.00 Msza Święta w Kościele oraz Nabożeństwo w Cerkwi. Powrót z wychowawcami do szkoły.

2. Godz. 10.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej.

3. Spotkanie dzieci z oddziałów przedszkolnych "0" oraz uczniów I - VII SP i II - III G z wychowawcami w klasach zobacz tutaj...

4. Odjazdy według załącznika zobacz tutaj...

·       ok. godz. 11.00 odjazdy kierunku A

·       ok. godz. 11.30 odjazdy kierunek B

5. Godz. 11.00 spotkanie z przedszkolakami i rodzicami w oddziale przedszkolnym 3 i 4-latków.

 Składki na ubezpieczenie NNW - wpłat dokonujemy do 30 września 2017r.

- oddziały przedszkolne - 35,50 zł

- uczniowie kl. I - VII SP i II - III G - 45,50zł


 

Pożegnanie

śp. Aliny Nowaszewskiej

 

23 sierpnia 2017r. pożegnaliśmy w kościele parafialnym w Ostrożanach śp. Alinę Nowaszewską, która odeszła do wieczności w wieku 61 lat po ciężkiej chorobie.

Wychowała się w niedalekim Niewiarowie. Do szkoły podstawowej uczęszczała do Rybałt, po czym ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach. Była absolwentką Studium Nauczycielskiego w Białymstoku. W 1975 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Żalach.

Po likwidacji szkoły w 1984r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Grodzisku, gdzie pracowała do 2007r., czyli do dnia odejścia na emeryturę. Była "dobrym duchem tej szkoły". Kochała książki, z wielkim zaangażowaniem dbała o swoje królestwo, którym była biblioteka. Szlachetność, empatia, skromność, niesienie pomocy... i miłość do dzieci. Taka była, taką Ją zapamiętamy! Do zobaczenia Pani Alu...Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Księgowość szkolna

856568019 - Przedszkole

856552365 - Higienistka szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

 

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl