Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2018/2019


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 

 


Witamy na stronie

Zespołu Szkół w Grodzisku!


* Zespół Szkół w Grodzisku * ul. 1 Maja 34 * 17-315 Grodzisk * woj. podlaskie

* tel./fax 856568084 * email: *

Przepraszamy, strona w przebudowie!

Nowy adres strony:

https://zsgrodzisk.edupage.org/?


 

Zapytanie ofertowe - olej napędowy do autobusów

28.12.2018

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę oleju napędowego do szkolnych autobusów!

 

Więcej na stronie https://zsgrodzisk.edupage.org/text34/?

 

Zapraszamy!


 

Planetobus... planetarium w szkole

03.09.2018

 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK W NASZEJ SZKOLE

W dniach 10-11.09.2018r. w naszej szkole uczniowie będą mieli okazję skorzystania z Planetobusa tj. mobilnego planetarium, w skład którego wchodzi kompletnie wyposażona kopuła Planetaryjna oraz urządzenia i materiały, których zadaniem jest zachęcenie odwiedzających do poszerzania wiedzy o zjawiskach astronomicznych. Czas pracy Planetobusa to 8 godzin, pierwszego dnia i 6 godzin drugiego dnia. CENTRUM NAUKI KOPERNIK do obsługi oddeleguje 2 Edukatorów.

W ciągu 45 minut pokaz może obejrzeć około 30 osób (chodzi o zapewnienie oglądającym bezpieczeństwa). Wstęp na pokazy  nie może być biletowany/odpłatny. Planetobus jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wizyta mobilnego planetarium realizowana jest w ramach działania „Planetobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

Zapraszamy!

Harmonogram zajęć z animatorami Planetobusa 10-11.09.2018r. (poniedziałek - wtorek). Pobierz...

Regulamin - zobacz tutaj...

Plakat ... 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

03.09.2018

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Grodzisku zaprasza nauczycielki i nauczycieli oraz uczennice i uczniów z klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku oraz klas III Publicznego Gimnazjum w Grodzisku do udziału w projekcie pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2020.

Szczegóły w Zaproszeniu - Zobacz tutaj...

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - Zobacz tutaj...


 

Początek roku szkolnego

2018/2019

30.08.2018

 

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

W DNIU 3 WRZEŚNIA 2018R. (PONIEDZIAŁEK)

1. Poranne przywozy - zmiany!!!

Zobacz harmonogram...

2. Uczniowie z wychowawcami udają się do świątyń.

3. Godz. 9.00 Msza Święta w Kościele oraz Nabożeństwo w Cerkwi. Powrót z wychowawcami do szkoły.

4. Godz. 10.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
na sali gimnastycznej.

5. Spotkanie w wychowawcami w klasach.

6. Odjazdy według załącznika:

·      ok. godz. 11.00 odjazdy kierunku A

·      ok. godz. 11.45 odjazdy kierunek B

Harmonogram odjazdów ...

Rozpoczęcie roku przedszkolnego w grupie 3 i 4-latków godz. 11.00 w budynku Przedszkola w Grodzisku.


Numery sal 2018/2019 - Zobacz tutaj...
 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

30.08.2018

 


Projekt pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.


Celem głównym jest podniesienie kompetencji językowych, matematycznych, naukowo – technicznych, informatycznych, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole wśród uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku w okresie od 07.2018 do 06.2020, stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 36 nauczycieli Zespołu Szkół w Grodzisku w okresie od 07.2018 do 09.2019. Wsparcie stypendialne dla uczniów najzdolniejszy (20 osób najzdolniejszych) w okresie od 09.2018 do 06.2020. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku (uczniowie klas IV – VIII) i Publicznego Gimnazjum w Grodzisku, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Grodzisku. Projekt zakłada wsparcie uczniów oraz  nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć rozwijających oraz dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w obszarze języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych, przedmiotów przyrodniczych. Dla uczniów najzdolniejszych przewidziano wsparcie stypendialne. Projekt zakłada również działania skierowane na doposażenie pracowni przedmiotowych w narzędzia i pomoce dydaktyczne zgodnie z zaleceniami MEN oraz szkolenia nauczycieli na rzecz realizacji zajęć i wsparcia nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów poprzez nauczanie metodą eksperymentu. Ponadto zaplanowano działania w zakresie unowocześnienia infrastruktury i narzędzi TIK poprzez wyposażenie międzyszkolnych pracowni informatycznych i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej. Uczniowie będą równie mogli skorzystać w wielu wycieczek tematycznych, których efektem ma być wzrost wiedzy i kształtowanie kompetencji kluczowych.

Zadanie 1

Zajęcia na rzecz rozwijania i kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego

Działanie 1. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie języka angielskiego dla uczniów gimnazjum           

Działanie 2. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej

Działanie 3. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających w zakresie języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej

Działanie 4. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających w zakresie języka angielskiego dla uczniów gimnazjum

Zadanie 2

Zajęcia na rzecz kształtowana i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie matematyki

Działanie 1. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z matematyki    

Działanie 2. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki dla uczniów gimnazjum        

Działanie 3. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki dla uczniów szkoły podstawowej                

Zadanie 3

Zajęcia na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów właściwych postaw przedsiębiorczości

Działanie 1. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć rozwijających postawę przedsiębiorczą u uczniów szkoły podstawowej  

Działanie 2. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć rozwijających postawę przedsiębiorczą u uczniów gimnazjum     

Zadanie 4

Zapewnienie pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych

Działanie 1. Wpłata stypendiów dla uczniów uzdolnionych

Zadanie 5

Doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów

Działanie 1. Szkolenie doskonalące teoretycznie i praktycznie kadrę pedagogiczną sprzyjające kształtowaniu i rozwianiu kompetencji kluczowych u uczniów

Zadanie 6

Zakup wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Działanie 1. Doposażenie istniejącej międzyszkolnej pracowni przyrodniczej

Działanie 2. Doposażenie pracowni matematyczno-fizycznej w gimnazjum

Działanie 3. Doposażenie pracowni biologiczno-chemicznej w gimnazjum

Działanie 4. Doposażenie istniejącej międzyszkolnej pracowni matematycznej

Zadanie 7

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki poprzez nauczanie metodą eksperymentu

Działanie 1. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w szkole podstawowej i przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum (biologia, chemia i geografia)

Działanie 2. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje uczniów z matematyki w oparciu o metodę eksperymentu w kl. III gimnazjum i VII - VIII szkoły podstawowej

Działanie 3. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje uczniów w zakresie nauk przyrodniczych (biologia, chemia fizyka, geografia) w oparciu o metodę eksperymentu w kl. III gimnazjum i VII - VIII szkoły podstawowej

Działanie 4. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje uczniów z przyrody w oparciu o metodę eksperymentu (szkoła podstawowa)       

Zadanie 8

Wyposażenie dwóch pracowni informatycznych w niezbędne narzędzia TIK do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej

Działanie 1. Utworzenie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej.

Działanie 2. Zakup wyposażenia do dwóch międzyszkolnych pracowni informatycznych w niezbędne narzędzia TIK (zakup 40 komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym, zakup 40 pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby wyposażenia dwóch międzyszkolnych pracowni informatycznych, zakup pakietu oprogramowania antywirusowego)

Działanie 3. Usługa administrowania zakupionym w ramach projektu sprzętem przez okres trwania projektu w celu ich właściwego funkcjonowania

Zadanie 9

Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe u uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Działanie 1. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów gimnazjum

Działanie 2. Zatrudnienie personelu i przeprowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów szkoły podstawowej

Zadanie 10

Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączenia tych narzędzi do nauczania przedmiotowego

Działanie 1. Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym

Zadanie 11

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w formie wycieczek edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, w tym cyfrowe oraz przyrodnicze z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Działanie 1. Warsztaty programowania komputerów i robotów, matematyki stosowanej oraz zajęcia w centrum przyrodniczym

Działanie 2. Zajęcia edukacyjne na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

Działanie 3. Zielona szkoła - Dolny Śląsk i Karkonosze    

Działanie 4. Zajęcia edukacyjne na terenie Białowieskiego Parku Narodowego

Działanie 5. Zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik i Centrum Badań Jądrowych oraz zajęcia edukacyjne z języka angielskiego


 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

21.08.2018

 

 

Grodzisk, dnia 21.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAKRESIE CZĘŚCI IV ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ZSG/RPOWP/2018

Zespól Szkół w Grodzisku informuje, iż w dniu 21.08.2018r. unieważniono czynności rozstrzygnięcia w zakresie Część IV. Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej Zapytania ofertowego nr 1/ZSG/RPOWP/2018.

W wyniku ponownej analizy założonych ofert zespół oceniający  Zamawiającego uznał, iż oferta firmy P.H.U. „SOBEX – NOWY”, ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka w zakresie w/w Części IV – nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Treść Zapytania ofertowego nr 1/ZSG/RPOWP/2018 w Załączniku nr 1 tj. Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Zespołu Szkół w Grodzisku obejmowała w Części IV dostawę: Pozycja 1 - mikroskopy szkolne przeznaczone do zajęć w pracowniach biologicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach. o parametrach: powiększenie: min. 40x-1024x, głowica 1-okularowa obracana, kamera mikroskopowa PC ze złączem USB,  kamera dookularową PC i oprogramowanie, a oferta złożona przez w/w Wykonawcę nie odpowiada minimalnym parametrom założonym przez Zamawiającego. To stanowi podstawę do uznania tej oferty jako niespełniającej warunków postępowania.  

W związku z powyższym zespół oceniający Zamawiającego w dn. 21.08.2018r., jako kolejną najkorzystniejszą ofertę z 3 złożonych w dn. 16.08.2018r. w zakresie Część IV. Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej Zapytania ofertowego nr 1/ZSG/RPOWP/2018 wyłonił ofertę firmy PZS "CEZAS" sp. z o.o, al. Solidarności 15, 15 - 751 Białystok, za cenę 20365,11 zł.

Z poważaniem

Koordynator projektu

Barbara Beata Goławska

608643331

bgolawska@zegrodzisk.pl

 

Zespół Szkół w Grodzisku

ul. 1 Maja 34

17-315 Grodzisk

856568084

856568481

szkola@zegrodzisk.pl


 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

20.08.2018

 

Grodzisk, dnia 20.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespól Szkół w Grodzisku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół w Grodzisku w ramach projektu pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Załącznik:

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 


Z poważaniem

Koordynator projektu

Barbara Beata Goławska

608643331

bgolawska@zegrodzisk.pl

 

Zespół Szkół w Grodzisku

ul. 1 Maja 34

17-315 Grodzisk

856568084

856568481

szkola@zegrodzisk.pl


 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

16.08.2018

 

Grodzisk, dn.16.08.2018r.

W związku z zamieszczonym na naszej stronie w dniu 08.08.2018r. Zaproszeniem do składania ofert w trybie rozeznania rynku odnośnie złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół w Grodzisku w ramach projektu pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przypominamy!!! Termin składania ofert mija w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2018r. o godz. 14.00.

Z poważaniem

Koordynator projektu

Barbara Beata Goławska

608643331

bgolawska@zegrodzisk.pl

 

Zespół Szkół w Grodzisku

ul. 1 Maja 34

17-315 Grodzisk

856568084

856568481

szkola@zegrodzisk.pl


 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

09.08.2018

 

Grodzisk, dn. 09.08.2018r.

W związku z wysłanym w dniu 08.08.2018r. Zaproszeniem do składania ofert w trybie rozeznania rynku odnośnie złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół w Grodzisku w ramach projektu pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół w Grodzisku w ramach realizacji projektu pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakość oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Informuję, że w dniu wczorajszym omyłkowo przesłałam niewłaściwy Załączniki nr 1, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenia szkolnych pracowni i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Grodzisku.

Nie ma zmian co do asortymentu zamówienia, jest tylko szczegółowiej opisany.

Przesyłam właściwy Załącznik nr 1  tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenia szkolnych pracowni i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Grodzisku.

W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dn. 16.08.2018r. (czwartek) do godz. 14.00.

Z poważaniem

Koordynator projektu

Barbara Beata Goławska

608643331

bgolawska@zegrodzisk.pl

 

Zespół Szkół w Grodzisku

ul. 1 Maja 34

17-315 Grodzisk

856568084

856568481

szkola@zegrodzisk.pl

 

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenia szkolnych pracowni i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Grodzisku


 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

08.08.2018

 

Grodzisk, dn. 08.08.2018r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku

Zespół Szkół w Grodzisku zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół w Grodzisku w ramach projektu pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół w Grodzisku w ramach realizacji projektu pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  


Pytania lub wątpliwości należy zgłaszać do koordynatora projektu na adres poczty e-mail: bgolawska@zegrodzisk.pl, tel. 608 643 331.  

Dane kontaktowe: Zespół Szkół w Grodzisku: 856568084, 856568011, adres e-mail: szkola@zegrodzisk.pl

Ofertę z załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze projektu: Zespół Szkół w Grodzisku, ul. 1 Maja 34, 17-315 Grodzisk lub przesłać na adres e-mail: szkola@zegrodzisk.pl.

Termin na dostarczenie oferty upływa w dniu 13 sierpnia 2018 r., o godzinie 14.00.  


Załączniki:

1)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenia szkolnych pracowni 

i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Grodzisku - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2)      Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

3)      Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,

4)      Wykaz dostaw o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;

5)      Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

6)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 6  do Zapytania Ofertowego.

7)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

Koordynator projektu 

Barbara Beata Goławska 

608643331 

bgolawska@zegrodzisk.pl 

 

Zespół Szkół w Grodzisku 

ul. 1 Maja 34 

17-315 Grodzisk 

856568084 

856568481 

szkola@zegrodzisk.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 1/ZSG/RPOWP/2018

Załącznik:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 1/ZSG/RPOWP/2018

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-7 

Projekt unijny

pn. "Radość
w nauce..."

28.06.2018

 

Gmina Grodzisk 28 czerwcu 2018 roku pozyskała  dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych na realizację projektu pn.: „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” - nr projektu RPO.03.01.02-20-0207/16. Dofinansowanie przyznano w wysokości 666 506,60 zł brutto. Projekt ogółem opiewa na 702 506,60 zł, z czego 36 000,00 zł to wkład własny Gminy Grodzisk.
Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Przedszkole

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl